A+ R A-

Javni oglas za izbor i imenovanje upravnog odbora JU Dječije obdanište "Kolibri"

GRADSKO VIJEĆE

 

Na osnovu 25. stav 2. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list R BiH“, broj:6/92, 8/93 i 13/94), člana 8. u vezi sa članom 2. stav 1. tačka 1.6. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 13/03, 34/03 i 65/13), člana 64. Stav 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20 i 5/20), člana 6. stav 1. tačka 2., u vezi sa tačkom 19. Statutarne odluke o organizaciji Grad Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj 1/19), člana 15. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Gradačac(„Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 5/22), člana 92. alineja 3. u vezi sa članom 26. alineja 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac (Prečišćeni tekst Poslovnika o radu „Službeni glasnik Općine Gradačac“ broj: 3/14, 6/15 i „Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj: 2/19 i 2/20) i Odluke o objavljivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac, na prijedlog Komisije za izbore i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Gradačac na 18. redovnoj sjednici r a s p i s u j e:

 

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove

Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac

 

 

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije u Upravnom odboru Javne ustanove Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac:

 

  1. Predsjednik i dva člana Upravnog odbora-predstavnici osnivača,
  2. Jedan član Upravnog odbora-predstavnik stručnog osoblja predškolske ustanove
  3. Jedan član Upravnog odbora-predstavnik Vijeća roditelja.

 

1.Opis upražnjenih pozicija:

 

Predsjednici i članovi Upravnog odbora obavljat će poslove u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o javnim ustanovama („Službeni list R BiH“, broj:6/92, 8/93 i 13/94), Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20 i 5/20) i Pravilima Javne ustanove Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac.

 

2. Opći uslovi:

 

Opći uslovi za imenovanje/nominiranje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grda Gradačac su:

 

a)      Da su državljani Bosne i Hercegovine;

b)      Da su stariji od 18 godina;

c)      Da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

d)      Da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e)      Da nisu na funkciji u političkoj stranic u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;

f)       Da se ne bave samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu;

g)      Da nemaju privatni i/ili finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje;

h)      Da nisu osuđivani za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;

i)       Da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitinoj mjeri.

 

3. Posebni uslovi:

 

(1)   Posebni uslovi za imenovanje/nominiranje člana upravnog odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Gradačac:

 

a)      VSS VII stepen, završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (sa najmanje 180 ECTS bodova);

b)      Najmanje 1 godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme;

c)      Da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju privrednog društva;

d)      Da posjeduje znanja o organizaciji djelatnosti ustanove;

e)      Da posjeduje sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa;

f)       Da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti, kao i naklonjenost timskom radu;

 

(2)   Kod utvrđivanja rang liste kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uslove, Komisija će utvrditi broj bodova za svakog kandidata po osnovu dužine radnog iskustva na način da se dodjeljuje:

 

-od 1 do 10 godina radnog iskustva, nakon sticanja visoke stručne spreme - 1,00 bodova;

-preko 10 do 20 godina radnog iskustva, nakon sticanja visoke stručne spreme - 1,05 bodova;

-preko 20 do 30 godina radnog iskustva, nakon sticanja visoke stručne spreme - 1,10 bodova;

-preko 30 godina i više radnog iskustva, nakon sticanja visoke stručne spreme - 1,15 bodova.

 

(3)   Prilikom intervijua i procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, uzet će se u obzir sledeće:

- posjedovanje znanja o organizaciji i djelatnosti ustanove,

-posjedovanje sposobnosti tumačenja ekonomskih i pranih analizai i propisa,

-komunikacijske i organizacijske sposobnosti, kao i naklonjenost timskom radu.

 

Kandidat po osnovu intervijua može dobiti maksimalno pet bodova.

 

 

  1. 4.      Potrebni dokumenti uz prijavu:

 

Uz prijavni obrazac, kandidati su dužni dostaviti:

 

-kraću bigrafiju sa adresom i kontakt telefonom,

-Izvod iz matične knjige rođenih ( orginal ili ovjerena kopija),

-Uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava mjesta prebivališta, ne starije od 6 mjeseci ( orginal ili ovjerena kopija),

-Ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

-Uvjerenje o radnom iskustvu nakon sticanja stručne spreme ( orginal ili ovjerena kopija),

-Ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa,

-Ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-Ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranici u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjma Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/03, 34/03 i 65/13),

-Ovjerenu izjavu da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

-Ovjerenu izjavu da nema privatni i /ili finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje,

-Ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatovrske kazne,

-Ovjerenu izjavu kandidata da mu nije izrečena zaštitina mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitinoj mjeri i

-Ovjerenu izjavu da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog društva ili institucije.

 

Tražene izjave kandidati mogu dostaviti kumulativno.

 

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidati koji budu konačno imenovani za člana upravnog odbora bit će dužni dostaviti Uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na javnu poziciju, odnosno da im odlukom suda nije zabranjenno obavljanje aktivnosti vezano za poziciju za koju se kandiduje, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne.

            Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na interviju, dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

 

             Dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova službeno će se tražiti za kandidate koji budu predloženi za konačna imenovanja.

 

 

  1. 5.      Opis poslova:

 

Upravni odbor Ustanove obavlja sledeće poslove:

 

-donosi Pravila i druga opšta akta predškolske ustanove,

-donosi godišnji Program rada predškolske ustanove,

-utvrđuje planove rada i razvoja predškolske ustanove,

-na propisan način donosi odluku o statusnim promjenama na koje je data saglasnost i prijavljuje njihov upis u registre,

-odlučuje o mjerilima i kriterijima upisa djece,

-imenuje i razrješava direktora Ustanove,

-rješava po zahtjevu o upravnoj stvari iz svog djelokruga,

-rješava o žalbama kao drugostepeni organ,

-odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog Pravilima Ustanove,

-donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,

-donosi Pravilnik o radu Ustanove i druge opće akte u skladu sa zakonom i ovim Pravilima,

-odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosi radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije utvrđeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ,

-usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,

-rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem,

-odgovara osnivaču za rezultate rada predškolske ustanove,

-podnosi osnivaču najmanje jedanput godišenje izvještaj o poslovanju predškolske ustanove,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju  i pravilima predškolske ustanove.

 

 

  1. 6.      Dužina trajanja mandata i mogućnost ponovno imenovanja:

 

Imenovanje se vrši na mandat od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

 

  1. 7.      Naknada za rad:

 

Mjesečna naknada za rad propisana je aktima Gradskog vijeća i internim aktima predškolske ustanove.

 

            Oglas će se objaviti u Službenim novina Federacije BiH, jednom dnevnom listu većeg tiraža koji izlazi na području Bosne i Hercegovine, službenoj web stranici Grada Gradačac, Radiju Gradačac.

            Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove biti će obavljenj interviju.

            Oglas ostaje otvoren 15/petnaest/ dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

 

            Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Gradsko vijeće Gradačac, Komisija za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnog odbora Javne ustanove Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac, ul. Husein-kapetana Gradaščeviča broj 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac-ne otvaraj.“

            Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

                                                                                                        PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                        GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                         Mustafa H.Ađulović, s.r.

DOWNLOAD


1. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa

2. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa

3. Prijavni obrazac - član

4. Prijavni obrazac - predsjednik