A+ R A-

Javna licitacija o prodaji službenog motornog vozila

Gradonačelnik Grada Gradačac na osnovu odredbi člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac ("Službeni glasnik Grada Gradačac broj: 1/19) i Odluke o prodaji službenog motornog vozila putem licitacije prikupljanjem pisanih ponuda, br. 02-11-1654/21 od  31.05.2021.godine,  objavljuje

 

 J AV N U   L I C I T A C I J U

o prodaji službenog putničkog motornog vozila
prikupljanjem pisanih ponuda

 I

Putem javne licitacije Grad Gradačac vrši prodaju službenog putničkog motornog vozila slijedećih tehničkih karakteristika:

 

R/b

Marka i tip vozila 

vozila/registarske oznake/god.proizvodnje

Broj šasije

Važenje registracije

Vrsta motora

Zapremina i snaga motora

Početna cijena

1.

LADA NIVA

Terensko vozilo

2001.godište

XTA21213021612626

Odjavljeno 17.05.2021.godine

Benzin

1689 cm3

59 kW

EURO 1

500,00 KM

 

II

Prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

III

Putničko motorno vozilo se može pogledati svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati na službenom parkingu Grada Gradačac.

Sve informacije se mogu dobiti na telefon, broj: 061/ 270-190, kontakt osoba Mirsad Šarić.

 IV

Pravo učešća na licitaciju imaju sva fizička i pravna lica sa područja BiH koja uplate 10% kaucije od određene početne cijene vozila na blagajni Grada Gradačac, kao osiguranje za ozbiljnost ponude.

 

V

Ponuda za licitaciju treba da sadrži:

  1. naziv i tačnu adresu fizičkog, odnosno sjedište pravnog lica,
  2. kopiju lične karte,
  3. dokaz da ponuđač nema neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa (potvrde Poreske uprave),
  4. iznos ponude izražen u KM,
  5. dokaz o uplati kaucije izdat od strane blagajne Grada Gradačac.

Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

VI

Ponuda sa naznakom «Ponuda za javnu licitaciju – ne otvaraj» dostaviti na protokol Grada Gradačac - šalter broj 6, neposredno ili putem pošte najkasnije 10.06.2021.godine do 12,00 sati. Na koverti je potrebno naznačiti tačnu adresu ponuđača kako bi se ista mogla vratiti neotvorena, u slučaju neblagovremenog dostavljanja.

 

VII

Javno otvaranje ponuda će se održati u Sali za sastanke Grada Gradačac dana 11.06.2021. godine u 12,30 sati.

VIII

Otvaranje ponude će se izvršiti i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

Prilikom odabira ponude, komisija će odabrati ponudu sa najvišom cijenom. U slučaju dvije iste ponude prednost se daje ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu.

IX

Sve troškove oko poreza i prijenosa vlasništva snosi kupac.