A+ R A-

JAVNI POZIV za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Gradačac

GRADSKO VIJEĆE
Komisija za izbore i imenovanja

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine FBiH'' broj 49/06 i 51/09), člana 2. stav 1. tačka 1.6., člana 6., 7. i člana 8. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13), i člana 6. stav 1. tačka 17. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac («Službeni glasnik Grada Gradačac», broj 1/19) člana 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Gradačac“, br. 9/20), Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, r a s p i s u j e

  

JAVNI POZIV

za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Gradačac

 

Naziv pozicije:

1. Komisija za Statut i opća akta – tri člana iz reda stručnih radnika;

2. Komisija za ekonomsku i finansijsku politiku - četiri člana iz reda stručnih radnika;

3. Komisija za društvene djelatnosti i boračka pitanja - četiri člana iz reda boračkih organizacija;

4. Komisija za poljoprivredu i šumarstvo - četiri člana iz reda stručnih radnika;

5. Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i ekologiju - četiri člana iz reda stručnih radnika;

6. Komisija za zaštitu prava nacionalnih manjina, građanskih prava, predstavke i pritužbe građana – četiri člana od kojih najmanje jedan iz reda nacionalnih manjina;

7. Komisija za priznanja i nazive - četiri člana iz reda stručnih radnika;

8. Komisija za jednakopravnost spolova – tri člana iz reda stručnih radnika;

9. Komisija za nadziranje primjene Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika vijećnika – tri člana: jedan iz oblasti prava, jedan iz reda nevladinih organizacija i jedan ispred boračkiih populacija; i

10. Komisija za mlade – tri člana iz reda mladih.

 

Opis pozicije:

Regulisano Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Gradačac (prečišćeni tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac, “Službeni glasnik Općine Gradačac”, broj: 3/14, 6/15 i 2/19 i “Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj 2/20).

 

Naknada za rad:

Naknada za rad članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća propisana je Odlukom o visini naknade – paušala članovima Općinskog vijeća, volonterskog dodatka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih rijela i OIK-e (“Službeni glasnik Općine Gradačac”, broj 1/14) i izmjenama Odluke o visini naknade – paušala članovima Općinskog vijeća, volonterskog dodatka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih rijela i OIK-e (“Službeni glasnik Općine Gradačac”, broj 10/18).


Trajanje mandata:

Članovi radnih tijela Gradskog vijeća se biraju na mandat od 4 godine.

 

Opći uslovi

Kandidati za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Gradačac trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove:

a)      da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b)      da je stariji od 18 godina,

c)      da ima prebivalište na području grada Gradačac,

d)     da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja javnog poziva,

e)      da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),

f)       da nije osuđivan za krivično djelo.

 

Posebni  uslovi 

Kandidati za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Gradačac trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

a) visoka ili viša stručna sprema (po mogućnosti odgovarajućeg zanimanja zavisno u koje se radno tijelo kandiduje).

Izuzetno od stava 1. ovog člana za vanjskog člana može biti imenovana osoba koja ima završenu srednju stručnu spremu IV stepena s višegodišnjiim iskustvom i dokazanim rezultatima u radu radnih tijela Općinskog/Gradskog vijeća. 

 

Potrebni dokumenti uz prijavu:

Uz prijavni obrazac, kandidati su dužni dostaviti:

-          kraću biografiju;

-          uvjerenje o državljanstvu BiH;

-          CIPS-ovu prijava mjesta prebivališta, ne starije od 6 mjeseci;

-          ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;

-          ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou  vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog poziva;

-          ovjerenu izjavu kandidata da se na njih ne odnosi član IX. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

-          ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivična djela koja predstavljaju smetnju za imenovanje na  upražnjenu poziciju.

 

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidati koji budu imenovani za člana radnog tijela bit će dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-   Uvjerenje da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

 

Oglas će biti objavljen na web stranici Grada Gradačac, Radiju Gradačac i na oglasnoj ploči Grada Gradačac.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove biti će obavljen intervju.

Termin održavanja intervjua biti će objavljan na web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba).

Oglas ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Gradačac“.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

KOMISIJA ZA IZBORE I IMENOVANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADAČAC

DOWNLOAD

Prijavni obrazac