A+ R A-

Javni oglas za prijem u radni odnos u Javnoj ustanovi Centar za kulturu Ahmed Muradbegović

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj 26/16,89/18) i člana 3. stav 2. Pravilnika o radu Javne ustanove centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac (broj: 02-81/17), a u vezi člana 2. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u javnoj ustanovi Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac (broj: 02-05/18), o b j a v lj u j e  se

 

Javni oglas za prijem u radni odnos u

Javnoj ustanovi Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac

                     

                       

1.Naziv i opis radnog mjesta; opći i posebni uslovi:

 Naziv radnog mjesta: Poslovi marketinga, finansija i razvoja

 Opis radnog mjesta: Ugovaranje marketinga za Radio Gradačac, vršenje propagandne aktivnosti svih događaja iz oblasti kulture, vršenje propagande muzejske zbirke, rad na uvećanju samostalnih prihoda ustanove u skladu sa planom, sarađivanje sa finansijskim institucijama, izrada programa razvoja po pojedinim segmentima rada ustanove, obavljanje drugih poslova u skladu sa stručnom spremom, a prema nalogu direktora.

 

Opći i posebni uslovi: Državljanstvo Bosne i Hercegovine; zdravstvena sposobnost; visoka stručna sprema – diplomirani ekonomist (ili ekvivalent po bolonjskom sistemu studiranja); dvije godine radnog iskustva u struci.

 

Vrijeme na koje se zaključuje ugovor i dužina radnog vremena: Ugovor o radu zaključuje se sa jednim izvršiocem, na neodređeno vrijeme i sa punim radnim vremenom.

 

2.Isprave i dokumenti; način podnošenja Prijave

 

Uz Prijavu (biografija, adresa i kontakt telefon), kandidati su dužni dostaviti slijedeće isprave i dokumente: dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi; dokaz o radnom iskustvu u struci; uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine; izvod iz matične knjige rođenih.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, kao i drugim propisima, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz zakona (dokazivanje pripadnosti branilačkoj populaciji), odnosno uvjerenje Službe za zapošljavanje (dokazivanje statusa nezaposlene osobe).

 

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove bit će pozvani na intervju, pisanim putem sa označenim mjestom i vremenom intervjua.                                                                                    Isprave i dokumenti koji se prilažu uz Prijavu na javni oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

Prijave na javni oglas potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „ Oslobođenje“. Javni oglas oglašava se i putem web strane poslodavca, kao i dostavlja Službi za zapošljavanje. Prijave se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac, ul. Nenavište 12., sa naznakom „Prijava na javni oglas-ne otvarati“. Neblagovremene i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.