pretraga bosanski   english
Početak
Novosti
Servis građana
Vodič kroz grad
Općinsko vijeće
Općinski načelnik
Općinske službe
Gradovi partneri
Počasni građani
Mjesne zajednice
Mladi
Javni oglasi
Sloboda pristupa informacijama
Strategije Općine Gradačac
Pritužbe građana
Linkovi
Napomena
Izbori2012
anja,prijedlozi,inicijative članova OVPitanja,prijedlozi,inicijative
StrategijaStrategija razvoja općine Gradačac 2014-2023
Budžet općine Gradačac za 2014-u godinuBudžet 2014
Javni poziv za angažovanje volontera pripravnika
Gradačac, 15.12.2010. godine
Javni poziv je otvoren do 28.12.2010. godine.
Na osnovu člana 28. Zakona o radu ("Službene novine FBiH" br.43/99, 32/00 i 29/03), Odluke o odrađivanju volonterskog-pripravničkog staža br.01-05-245/10 (“Sl. Glasnik Općine Gradačac”broj 6/10) Općinski načelnik, objavljuje:
JAVNI POZIV
za angažovanje volontera-pripravnika sa višom i visokom školskom spremom u javnim ustanovama, javnim preduzećima i privrednim subjektima općine Gradačac


Uslovi: Pored općih uslova predviđenih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:

- Da su državljani Bosne i Hercegovine

- Da imaju prebivalište na području općine Gradačac

- Da imaju završen VI i VII stepen stručne spreme,

- Da se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Gradačac

Izbor i prijem volontera izvršit će se na osnovu rang liste kandidata formirane po:

- uspjehu na studiju

- dužini evidencije na Birou za zapošljavanje

a u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu općine Gradačac za 2011. godinu.

Pravo na apliciranje na Javni poziv imaju kandidati koji nemaju radno iskustvo potrebno za polaganje stručnog ispita u oblastima u kojima je stručni ispit ili radno iskustvo zakonom ili pravilnikom o radu predviđeno kao uslov za obavljanje poslova određenog zanimanja.

Kandidati će biti raspoređeni u javne ustanove i javna preduzeća na području općine Gradačac i u privrednim subjektima, a u skladu sa zanimanjem i stručnom spremom koju posjeduju.

Volonterski rad traje godinu dana.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

1. Univerzitetska diploma

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. Uvjerenje o prebivalištu

4. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stručne spreme

4. Uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena tokom studija

5. Prijava na Javni poziv.

Prijave na Javni poziv podnose se Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, kancelarija broj 7, ili postom na adresu:

Općina Gradačac

H.K.Gradaščevića 54.

76250 Gradačac,

sa naznakom "Javni poziv za angažovanje volontera- pripravnika".

Javni poziv je otvoren do 28.12.2010. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Aktuelno
Javni poziv za angažovanje volontera pripravnikaIzvještaj o pojedinačnim ugovorima Općine Gradačac
Javni poziv za angažovanje volontera pripravnikaObavještenje odsjeka za budžet i finansije
Javni poziv za angažovanje volontera pripravnikaOK Gradačac - OK HE na Drini 3:0
Anketa
Copyright ©2014 Općina Gradačac
developed by daenet